Jumuah Khudbah

Summer Holiday Jumu’ah Khudbah 28 Jul until 1 Sep
Imam Kazi Luthfur Rahman 1st September 2023
Ustad Mohammad Bilal Abdullah 25th August 2023
Sheikh Hatiham Al-Haddad 18th August 2023
Mawlana Zamil Hussain 11th August 2023
Mufti Khalidul Haqq Al-Ameen 4th August 2023
Jumuah Khudbah 14th April 2023 12.45 (Naseehah begins) By Shaikh Suliman Gani
Jumuah Khudbah 7th April 2023 1.15PM By Shaikh Khidir Hussain